English | Français   rss
Liên kết
Thông báo Hội thảo thống nhất chương trình đào tạo hợp tác với DIT, Ailen (26-11-2018 16:21)

 

 

 


HỘI THẢO THỐNG NHẤT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

WORKSHOP IN HUE/VIETNAM “CURRICULUM FINALISATION : GROUP DISCUSSION”

27, 28/11/2018

 

Output/Đầu ra

Reports on needs of programmes

Feedback on programmes

Báo cáo và Thảo luận về Nhu cầu mở chương trình đào tạo

   

Tuesday, 27/11/2018

Time/Thời gian Activity/Hoạt động
9:00 to 11:30

Opening ceremony/ Khai mạc hội thảo

Report on project progress/Báo cáo về tiến trình dự án

Report on needs for programmes/ Báo cáo về nhu cầu đào tạo

Discussion on the learning outcomes of programmes/ Thảo luận về chuẩn đầu ra và nhu cầu đào tạo

Lunch time 12 – 13:30  
14:00

Report on cirriculum design models with stakeholder involvement from DIT/ Báo cáo về các mô hình xây dựng chương trình với các bên liên quan của DIT

Continued discussion on learning outcomes and needs/ Tiếp tục thảo luận, chỉnh sửa về chuẩn đầu ra và nhu cầu đào tạo

  

Wednesday, 28/11/2018

Time/Thời gian Activity/Hoạt động
9:00 – 11:30

Report on programme structure and curriculum from each group/ Báo cáo về chương trình đào tạo chi tiết của các nhóm

Discussion on program curricula/ Thảo luận chương trình đào tạo

Feedback from DIT experts and stakeholders/ Ý kiến của chuyên gia và các nhà tuyển dụng

Lunch time  
14:00

Summary of workshop/ Tổng kết nội dung thảo luận

Action plan/ Lên kế hoạch hành động tiếp theo

Tour of Hue University campuses

Liên kết
×