English | Français   rss
Liên kết
Thông báo số 2 tổ chức Hội thảo quốc gia Bàn về Quản trị và Tự chủ đại học sau Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP (25-05-2022 13:56)
Góp ý

Tiếp tục Thông báo số 385/TB-ĐHH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế (Thông báo số 1) về việc tổ chức Hội thảo quốc gia “Bàn về Quản trị và Tự chủ đại học sau Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP”, Đại học Huế thông báo về thời gian, địa điểm, Chương trình Hội thảo và thành phần tham dự, cụ thể như sau:

 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo:

- Thời gian: Thứ Năm, ngày 09 tháng 6 năm 2022;

- Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, thành phố Huế.

 

2. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đại học Huế: Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng; Ban Giám đốc Đại học Huế; Chánh, Phó Chánh Văn phòng Đại học Huế và Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể; Trưởng, Phó các Ban chức năng Đại học Huế; Ban Điều hành Chương trình Dự án VLIR -IUC;

- Các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học thành viên; Viện trưởng, Phó Viện trưởng các viện thành viên; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc; Trưởng, Phó các Phòng: Tổ chức hành chính, Đào tạo và Công tác sinh viên, Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, Kế hoạch Tài chính và Cơ sở vật chất, Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục và các chuyên viên liên quan.

- Giảng viên tham gia viết bài cho Hội thảo.

- Các nhà khoa học quan tâm đến chủ đề của Hội thảo.

 

3. Chương trình Hội thảo:

 

STT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị
thực hiện

1

7h30-8h00

Tiếp đón đại biểu

 

2

8h00-8h30

Khai mạc Hội thảo:

- Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phát biểu của lãnh đạo Đại học Huế.

- Phát biểu của Trưởng Dự án 1 VLIR-IUC (phía Đại học Huế).

- Phát biểu của Trưởng Dự án 1 VLIR-IUC (phía Vương Quốc Bỉ).

- Khai mạc Hội thảo Quốc gia: “Bàn về Quản trị và Tự chủ đại học sau Luật số 34/2018/QH14 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP”,

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Đại học Huế, Trưởng Dự án 1 VLIR-IUC (Phía Đại học Huế và Vương Quốc Bỉ)

3

8h30-9h00

Phiên thảo luận 1:

QUẢN TRỊ VÀ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC THEO MÔ HÌNH HAI CẤP, VAI TRÒ HỘI ĐỒNG ĐẠI HỌC, TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐỀ DẪN

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

4

9h00-9h30

Phiên thảo luận 2:

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC KHI TRIỂN KHAI ÁP DỤNG LUẬT SỐ 34/2018/QH14 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2019/NĐ-CP

 

TS. Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

9h30-10h00

Phiên thảo luận 3:

QUẢN TRỊ VÀ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC GẮN VỚI BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

TS. Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện ĐBCLGD-Đại học Quốc gia Hà Nội

6

10h00-10h15

Nghỉ giải lao

7

10h15- 10h45

Phiên thảo luận 3:

VẤN ĐỀ GIẢI TRÌNH CHO CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG TỰ CHỦ ĐẠI HỌC

 

 

TS. Phạm Hùng Hiệp, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Thực hành giáo dục

8

10h45-11h15

Phiên thảo luận 4:

QUẢN TRỊ VÀ TỰ CHỦ ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC DUY TÂN

AHLĐ.NGƯT. Lê Công Cơ, Trường Đại học Duy Tân

9

11h15-11h30

Thảo luận

10

11h30-12h00

Bế mạc Hội thảo

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

Liên kết
×